Działania społeczne

Zignago Vetro zobowiązuje się do całkowitego poszanowania wszelkich form praw człowieka, również wobec wszystkich swoich zainteresowanych podmiotów. Bardzo mocno wierzy, że pasja, zaangażowanie i wartość pracowników są podstawą sukcesu firmy i dlatego promuje dynamiczne, produktywne i angażujące środowisko pracy, które w odniesieniu do potrzeb wszystkich pracowników waloryzuje umiejętności i wiedzę każdego z nich.

Jednocześnie, będąc międzynarodowym koncernem, bardzo mocno wierzy, że jego etyka społeczna ma silny wpływ na społeczeństwo, w którym działa. Z tego powodu podejmuje konkretne działania mające na celu zrównoważony rozwój ekosystemu, a takie podejście do niego dotyczy i wpływa na cały łańcuch tworzenia wartości.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zignago Vetro zobowiązuje się do stworzenia i utrzymania niezbędnych warunków, aby we wszystkich krajach, w których działa koncern, umiejętności, kompetencje i wiedza każdego pracownika były waloryzowane i rozwijane w celu zapewnienia osobistego rozwoju i osiągnięcia celów korporacyjnych. Całkowita liczba osób zatrudnionych w koncernie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1733 osoby, przy wzroście o 54 pracowników w porównaniu z rokiem poprzednim (wzrost o 3,22%) oraz przy znacznym utrzymaniu zatrudnienia kobiet i stałej pracy na podstawie umów na czas nieokreślony.

Ponadto koncern:
- wprowadził solidny firmowy plan socjalny;
- promuje inicjatywy na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego w celu ułatwienia warunków życia prywatnego i pracy.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscach pracy

Przedsiębiorstwa należące do koncernu zwracają największą uwagę na kwestie zdrowia, bezpieczeństwa w miejscach pracy i prewencji. Podejmują wszelkie niezbędne środki – lub nawet środki uznane jedynie za właściwe – w celu przeanalizowania wszystkich istniejących zagrożeń i wdrożenia wszystkich środków zapobiegawczych i ochronnych niezbędnych do zminimalizowania tych zagrożeń. Jednym z głównych celów koncernu jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy.

Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów

Zignago Vetro przyjmuje i stale doskonali procedury i systemy operacyjne mające na celu zapewnienie najwyższych standardów jakości, higieny i bezpieczeństwa żywności końcowego produktu; gwarantuje jego śledzenie (tracking) właśnie po to, aby zapewnić konsumentowi maksymalną ochronę. Od 2016 roku do dzisiaj koncern nie odnotował żadnych przypadków wad, które spowodowałyby ryzyko dla zdrowia i / lub bezpieczeństwa konsumentów.

Szkolenie i rozwój personelu

Zignago Vetro od zawsze przykładał wagę do rozwoju poziomu profesjonalizmu pracowników i waloryzację talentów. W każdym kraju, w którym koncern prowadzi swoją działalność prowadzone są programy szkoleniowe stosownie do potrzeb - ogólnych i specyficznych - dla wszystkich kategorii zawodowych. W ciągu 2019 roku zapewniono łącznie 16 874 godzin szkoleniowych.
Od 2018 roku koncern uruchomił wewnętrzny program szkoleniowy zwany Zignago Academy, skierowany do młodych świeżo zatrudnionych pracowników o większym potencjale, mający na celu promowanie ich umiejętności interdyscyplinarnych, zaangażowania i rozwoju menedżerskiego.

Ochrona różnorodności, równości szans i niedyskryminacja

Koncern Zignago Vetro jest zaangażowany w promowanie różnorodności i równości szans, w szczególności poprzez procedury selekcji swoich pracowników. Wszystkie spółki odrzucają jakąkolwiek dyskryminację i we wszystkich krajach, w których koncern prowadzi działalność, promowana jest polityka integracji społecznej, której celem jest promowanie zatrudnienia i możliwości rozwoju warstw społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Wybór dostawców i dostaw

Zignago Vetro preferuje lokalnych dostawców, mając na celu wspieranie rozwoju społeczności. Rzeczywiście, zakup surowców odbywa się prawie wyłącznie za pośrednictwem dostawców zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych.
Koncern Zignago Vetro zwiększa zaangażowanie dostawców w jej Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i dlatego spółka ta opracowała „Kodeks postępowania dostawców”, który integruje niektóre z najważniejszych kwestii ESG. Jego przyjęcie zapewnia również przestrzeganie odpowiednich zasad społecznych.

Projekty społeczne

Wsparcie dla Fundacji Tommasino Bacciotti

We współpracy z innymi firmami przekazano Fundacji wspierającej rodziny z dziećmi hospitalizowanymi w Szpitalu Dziecięcym Meyer 3000 odświeżaczy zapachowych do pomieszczeń. Wpływy ze sprzedaży odświeżaczy zapachowych do pomieszczeń zostały przeznaczone dla Fundacji na jej utrzymanie.

Wsparcie dla lokalnych społeczności

Koncern wspierał ponadto: interwencje na rzecz poprawy stanu zasobów miejskich i lokalnych dróg; stowarzyszenia sportowe i inne działania filantropijne; ufundował także 25 stypendiów zasłużonym lokalnym studentom.