Zarządzanie

Struktura zarządzania spółką Zignago Vetro opiera się na tradycyjnym systemie, który przewiduje obecność Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej; kontrolę księgową powierza się zgodnie z przepisami prawnymi firmie audytorskiej.

Immagine

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Aby zachować jak największą zgodność z najnowszymi przepisami ustawowymi i regulaminami oraz zasadami zawartymi w Kodeksie dobrych praktyk, spółka przyjęła następującą strukturę zarządzania:

- Zgromadzenie akcjonariuszy
- Zarząd
- Komitet do spraw Kontroli i Ryzyka
- Komitet do spraw Wynagrodzeń
- Komitet do spraw Transakcji z Podmiotami Powiązanymi
- Główny Niezależny Dyrektor
- Rada Nadzorcza
- Firma audytorska
- Organ nadzoru
- Kierownik odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów księgowych spółki
- Kierownik odpowiedzialny za Audyt Wewnętrzny
- Członek Zarządu odpowiedzialny za nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem.

Dowiedz się więcej Invia
Immagine

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przestrzegania przepisów.

Zestaw zasad, procedur i struktur organizacyjnych mających na celu identyfikację, pomiar, zarządzanie i monitorowanie głównych rodzajów ryzyka. Elementy, na których opiera się system kontroli wewnętrznej Spółki to: kodeks etyczny, uprawnienia i upoważnienia , struktura organizacyjna.

Przejrzystość podatkowa i walka z korupcją.

Działalność koncernu opiera się na maksymalnej poprawności podatkowej i nie odnotowano żadnego przypadku korupcji. Dane podatkowe podlegają podwójnej kontroli przez firmę audytorską i doradców podatkowych z usług których korzystają spółki koncernu Zignago Vetro.