Struktura ESG

Aby rozpowszechniać i w pełni realizować cele przewidziane w zakresie zrównoważonego rozwoju, firma Zignago Vetro zdecydowała się zbudować kompletną STRUTURĘ ESG (ESG FRAMEWORK), zorganizowaną w następujący sposób.

Struktura ESG została włączona do strategii korporacyjnej w celu osiągnięcia pełnego dostosowania interesów wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych podmiotów.

Immagine ESG

ZARZĄDZANIE ESG: Zarząd firmy powołał wewnętrzny Komitet ESG, składający się z 7 członków kierownictwa najwyższego szczebla;

 

KOORDYNATOR ESG: gwarantuje, zarządza i usprawnia wdrażanie zasad ESG wewnątrz firmy;

 

KONSULTANCI ESG: eksperci zewnętrzni, którzy udzielają porad na tematy związane z ESG;

 

POLITYKI ESG: zintegrowane ze wszystkimi procedurami operacyjnymi koncernu;

 

SYSTEM CELÓW ESG I POMIAR ICH REALIZACJI: cele ESG są ustalane corocznie w specjalnym planie działania. Ponadto, od 2020 roku są związane z polityką wynagrodzeń w zakresie zachęt dla członków zarządu i dyrektorów;

 

STRATEGIA ESG: począwszy od Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 Organizacji   Narodów Zjednoczonych, Komitet opracował plan  działania do 2025 roku zawierający cele pośrednie i listę kluczowych wskaźników efektywności dla koncernu.

Podejście ESG opiera się na 3 podstawowych filarach: Środowisko, Społeczna odpowiedzialność i Ład korporacyjny.

Świadomy roli, jaką odgrywa w zrównoważonym rozwoju, Zignago Vetro przekierował działania do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ, aby podkreślić swój wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju (Standard Development Goals). Ze względu na rodzaj działalności i charakterystykę operacyjną koncernu, Zignago Vetro koncentruje się głównie na następujących celach:

Infografica 3 pilastri
logo goals

Środowisko

Społeczna odpowiedzialność

Ład korporacyjny